Telefoon 0497 - 573732

Activiteiten

De Bie Brandveiligheid verzorgt nagenoeg alle werkzaamheden op het gebied van brandveiligheid.
Wij kunnen de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

+ Advies, projectie en onderhoud en verkoop kleine Blusmiddelen

De Bie Brandveiligheid levert blusmiddelen tegen zeer scherpe prijzen. Na inventarisatie ter plaatse geven wij u een advies over de plaats en het soort blusmiddel. Dit advies is gebaseerd op NEN 4001, en houdt rekening met de risico's en nevenschade.

Indien gewenst ondersteunen wij ons advies met een projectietekening die u kunt voorleggen aan gemeente en/of verzekeraar.

Daarnaast kan een Reob gecertificeerde onderhoudsmonteur van De Bie Brandveiligheid uw blusmiddelen onderhouden (brandblussers conform NEN 2559 en brandslanghaspels conform NEN-EN 671-3).

Tijdens het jaarlijks onderhoud van de blusmiddelen hebben wij ook aandacht voor de overige brandveiligheidsaspecten. Op deze manier worden eventuele onvolkomenheden snel gesignaleerd.
 


+ Advies, projectie en onderhoud noodverlichting

De Bie Brandveiligheid verzorgt een advies met bijbehorende projectietekening voor het aanbrengen van noodverlichting / verlichte vluchtwegaanduiding. Indien gewenst verzorgen wij het onderhoud van noodverlichting (in combinatie met het onderhoud van de blusmiddelen).


+ Opstellen calamiteitenplannen conform NEN 8112

Aandacht voor brandbeveiliging kan levens redden.
Ook voor de continuïteit van uw bedrijf is het van groot belang dat u voorbereid bent op elke noodsituatie die zich binnen uw bedrijf voor kan doen. Weten medewerkers bij een calamiteit welke procedures er afgesproken zijn en wie waar voor verantwoordelijk is? In een op maat gemaakt calamiteitenplan wordt op een rij gezet welke procedures dienen te worden opgestart als zich een noodsituatie of calamiteit voordoet dat tevens aan NEN 8112 voldoet.
Door deze zaken vooraf goed te regelen kan eventuele schade beperkt worden.
 


+ Ontruimingsplattegronden / vluchtplannen conform NEN 1414

Weten uw medewerkers en bezoekers welke route zij moeten nemen als zij in geval van een calamiteit uw pand moeten verlaten? Ontruimingsplattegronden zijn onderdeel van een ontruimingsplan of bedrijfsnoodplan.

Deze overzichtelijke plattegronden waarop onder andere de vluchtroutes zijn aangegeven, zijn in veel gevallen verplicht volgens het Bouwbesluit.

Onze ontruimingsplattegronden worden opgesteld conform de norm NEN 1414.


+ Tekeningen t.b.v. gebruiksvergunning / omgevingsvergunning

In veel gevallen is het noodzakelijk naast een bouwvergunning ook een gebruiksvergunning aan te vragen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld gezondheidszorg- en logiesfuncties.

Een tekening voor een melding of aanvraag gebruiksvergunning is een andere tekening dan een tekening voor een aanvraag bouwvergunning. De Bie Brandveiligheid verzorgt deze tekeningen al jaren voor onder andere zorginstellingen.


+ Planvorming brandweer

Het is voor brandweermensen onmogelijk alle bijzonderheden van gebouwen / objecten in een gemeente te kennen. Toch wordt verwacht dat ze bij een uitruk, al is het 3.00 uur in de nacht, op de hoogte zijn van een aantal zaken. Bovendien is er in geval van een calamiteit weinig tijd om e.e.a. uit te zoeken. Als informatie ontbreekt kan dit ernstige gevolgen hebben voor gebruikers en omwonenden en ook voor de brandweermensen die bij de uitruk betrokken zijn. Middels bereikbaarheidskaarten kan snel een beeld gevormd worden van de situatie ter plaatse.


+ Opstellen Programma van Eisen brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie

Als door gemeente en/of verzekeraar een brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallatie geëist wordt, is het verplicht vooraf de eisen te bundelen en te vertalen in een Programma van Eisen (PvE). Onze projecteringsdeskundige stelt dit PvE voor u op en houdt hierbij rekening met de optimale oplossing voor uw bedrijf.


Indien gewenst stellen wij ook het logboek en projectietekeningen voor uw brandmeldinstallatie op.
 


+ Begeleiding / projectie / tekenwerk /opstellen logboek brandmeldinstallatie / ontruimingsalarminstallatie

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u helpen met een projectie brandmeldinstallatie, het verzorgen of controleren van het tekenwerk en het opstellen van een (verplicht_ logboek voor een brandmeldinstallatie.


+ Begeleiding certificeringstrajecten brandmeldinstallatie / ontruimingsalarminstallatie

Wij hebben ervaring met inspecties van brandmeld- en ontruimingsinstallaties en zijn u graag van dienst met begeleiding van uw certificeringstraject.


+ Gelijkwaardigheidsoplossingen

Conform het Bouwbesluit moet een(bestaand of nieuw te bouwen pand aan allerlei eisen op het gebied van brandveiligheid voldoen. Het zal u niet verbazen dat dit erg goede oplossingen zijn, maar niet altijd de goedkoopste.

Wij denken graag met u mee over een alternatieve (gelijkwaardige) oplossing.


+ Vuurlastberekeningen / opstellen rapportage Beheersbaarheid van Brand

Conform het Bouwbesluit 2012 mogen brandcompartimenten met een industriefunctie niet groter zijn dan 2.500 m². Brandcompartimenten met overige functies kennen een maximale omvang van 1000 m².


Als uw bedrijfsvoering een grotere brandcompartimentering vereist dan het Bouwbesluit 2012 voorschrijft, dan kunnen wij middels een zogenaamde vuurlastberekening de maximale compartimentsgrootte bepalen. Mogelijk kan een vuurlastberekening een bouwkundige aanpassing voorkomen, waardoor veel kosten bespaart kunnen worden.
 


+ Brandoverslagberekeningen / warmtestralingsberekeningen NEN 6068

Om te voorkomen dat een brand overslaat naar een naastgelegen gebouw of object moet conform het Bouwbesluit 2012 voldaan worden aan bepaalde brandwerendheid. Het bouwbesluit stelt in bepaalde situaties de eis dat uitwendige scheidingsconstructies een weerstand tegen brandoverslag bezitten van 20, 30 of 60 minuten. Dit kan het geval zijn wanneer een gebouw op minder dan 7,5 meter van de perceelgrens staat of bij boven elkaar gelegen appartementen.


Middels een brandoverslagberekening kan bepaald worden of er brandwerende voorzieningen moeten worden opgenomen. De brandoverslagberekening wordt uitgevoerd conform NEN 6068.


Indien u brandwerende voorzieningen moet treffen adviseren wij u over de mogelijkheden. Als uit de berekening bljkt dat er geen extra voorzieningen nodig zijn, kan een brandoverslagberekening een aanzienlijke besparing op de bouwkosten opleveren.